söndag 26 mars 2023

Ta välgrundade investeringsbeslut - Lär dig göra fundamental aktieanalys

Ta välgrundade investeringsbeslut, lär dig göra en fundamental aktieanalys
Genom att göra en fundamental aktieanalys kan du ta välgrundade investeringsbeslut. Men hur gör man en fundamental analys? Du har säkert läst texten "Gör din egen analys", den återfinns också ofta i botten på mina inlägg och sidor.

Det finns förmodligen lika många sätt att göra en bolagsanalys på som det finns investerare. I inlägget ger jag några tips och idéer på hur man kan gå till väga för att göra en en egen aktieanalys. Jag går också igenom en mängd olika nyckeltal som kan hjälpa dig att göra bättre investeringsbeslut.

Lär dig göra fundamental aktieanalys


Teknisk aktieanalys

Låt mig inleda med att ge min syn på teknisk analys. Teknisk analys bygger på att analysera diverse diagram, staplar, kurvor och linjer på en akties historiska kursutveckling. I min mening säger det inte så mycket om framtiden. Det är lätt att se det man vill se i sina tekniska analyser. Man kan fråga sig själv varför det finns så ofantligt många tekniska analys-gurus som säljer kurser, tradingsignaler och medlemskap. 

Hade det behövts om teknisk analys verkligen fungerat? Teknisk analys kan fungera om tillräckligt många tittar på samma saker i sina diagram och agerar likadant. Det är därför många gärna delar med sig av sina diagram med motstånd och stöd et cetera. Ju fler som agerar likadant desto större chans att utfallet faktiskt inträffar. Man ska ha klart för sig att den som delar med sig av sina signaler och analyser med stor sannolikhet redan tagit position och inväntar att fler följer efter för att analysen ska besannas. Ofta är det bara de som tidigt tar position som tjänar pengar. De som kommer in senare blir ofta sittande med Svarte Petter när de tidigare investerarna börjar ta hem vinster och kursen faller tillbaka igen. 

Det finns naturligtvis några som lyckas tjäna pengar på sin trading genom att använda sig av teknisk analys och fungerar det för dig ska du givetvis använda dig av det. De som har hittat en vinnande strategi lär du dock knappast se på sociala medier eller lobba för att sälja sina kurser i hur man blir rik genom teknisk analys. 

Fundamental aktieanalys

Fundamental analys är en annan form av analys och ger såklart inte heller någon garanti för hur en aktie kommer utvecklas i framtiden. Man kan dock använda fundamental analys till att exempelvis jämföra ett bolags värdering med branschkollegorna för att få en uppfattning om aktien är billig eller dyr och om det finns någon anledning till att den är billigare eller dyrare. Detta är såklart mina tankar och uppfattningar om analyser. Åsikterna går isär, det finns en mängd investerare som menar att teknisk analys fungerar. Detta är en av de saker jag tycker är intressant med aktier. Det finns ofta meningsskiljaktigheter mellan investerare, så många olika tolkningar och perspektiv på samma aktie sett från olika ögon. Vilken sorts analys du vill använda dig av är helt upp till dig. Så länge den ger resultat är det bra.

Jag ska nu enkelt förklara hur man kan göra en fundamental aktieanalys och går därefter igenom hur några vanliga nyckeltal kan användas.

Fundamental aktieanalys är en metod som används för att bedöma en akties verkliga värde genom att analysera företagets ekonomiska prestation och utsikter. Genom att titta på företagets finansiella rapporter, som balansräkningar och resultaträkningar, kan man bedöma företagets lönsamhet, tillväxt och stabilitet med mera.

En sådan grundläggande analys innebär också att man tittar på företagets bransch- och konkurrenssituation för att bedöma dess styrkor och svagheter. Detta inkluderar att bedöma företagets marknadsandelar, produkter, konkurrenter och potentiella risker. Också ett företags ledning och styrning är en annan viktig komponent i denna analys. Detta inkluderar att bedöma ledningens erfarenhet, strategi och beslutsfattande processer.

Genom att sammanställa alla dessa faktorer kan en fundamental aktieanalys ge en uppfattning om huruvida en aktie är över- eller undervärderad. Det är viktigt att notera att en sådan analys inte är en exakt vetenskap och att det alltid finns en viss grad av osäkerhet när man bedömer framtida resultat. Genom att använda en grundläggande analys kan du som investerare fatta mer informerade beslut om vilka aktier som är lämpliga för din aktieportfölj.

Vinst kan aldrig garanteras

Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen metod för aktieanalys kan garantera vinst. Det finns alltid en risk eftersom ingen av oss vet vad som kommer att ske i framtiden. Vi analyserar historisk data. Även andra aspekter som exempelvis börspsykologi kan spela en stor roll på aktiemarknaden: Börspsykologi - Börsen beter sig inte alltid rationellt

Nyckeltal och beräkningar

Det finns en mängd olika nyckeltal, vissa används flitigare än andra för att bedöma ett bolags potential och deras värdering jämfört med övriga branschen. Det är viktigt att man inte stirrar sig blind på något enskilt nyckeltal utan ser på bolaget som helhet. Alla nyckeltal har sina begränsningar. Med en väldigt enkel analys kan man sålla bort bolag som inte går med vinst och på så sätt bespara sig många bekymmer. Nedan följer ett antal nyckeltal man kan använda sig av för att analysera ett bolag. Jag beskriver hur de kan användas och hur man räknar fram värdena.

 • Earning per share / vinst per aktie (EPS) - Bolagets totala vinst delat med antalet utestående aktier. EPS används för att bedöma hur mycket vinst per aktie ett bolag genererar och är vanligtvis en viktig faktor för investerare när de bedömer hur lönsamt ett bolag är. Ju högre desto bättre.
 • P/E-tal (price/earnings ratio - pris/vinst-förhållande) - P/E-talet beräknas genom att dividera bolagets aktiekurs med dess EPS. P/E-talet används för att bedöma om ett bolags aktier är övervärderade eller undervärderade i förhållande till dess vinst. Ju högre P/E-tal desto "dyrare" är aktien, men ofta är vissa aktier "dyrare" än andra av en anledning. Tänk på att P/E tal inte är bra att använda på investment- eller fastighetsbolag.

 • EBITDA - Står för "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization" och representerar bolagets vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. EBITDA används ofta för att bedöma ett bolags lönsamhet och finansiella hälsa. Som bilden nedan antyder kan EBITDA ibland vara missvisande eftersom investeringar för fortsatt utveckling av företaget och skatter inte har beaktats.

 • PEG-förhållande (Price/Earnings to Growth Ratio - förhållande mellan pris/vinst och tillväxt) - PEG-förhållandet beräknas genom att dividera P/E-talet med bolagets förväntade tillväxttakt. PEG-förhållandet används för att bedöma om ett bolag är över- eller undervärderat i förhållande till dess tillväxtpotential. Tillväxten är ett procentuellt tal som räknas ut genom att ta fram kommande års förväntade vinst per aktie och dela det med det föregående års redovisade vinst per aktie.

 • Debt ratio / skuldsättningsgrad - Skuldsättningsgraden visar förhållandet mellan ett bolags skulder och dess totala kapital. En hög skuldsättningsgrad kan indikera högre risk för investerare, medan en låg skuldsättningsgrad kan indikera en stark finansiell hälsa.
 • Interest coverage ratio / räntetäckningsgrad - Räntetäckningsgraden visar hur många gånger ett bolag kan täcka sina räntebetalningar med sin vinst. En hög räntetäckningsgrad kan indikera att ett bolag är mindre riskfyllt för investerare, medan en låg räntetäckningsgrad kan indikera högre risk.
 • Turn over growth / omsättningstillväxt - Omsättningstillväxten visar hur mycket ett bolags omsättning har ökat under en viss tidsperiod. Detta kan vara ett viktigt mått för att bedöma ett bolags tillväxtpotential och lönsamhet. Du räknar fram den genom att ta nuvarande periods omsättning minus föregående periods omsättning och delar med föregående periods omsättning gånger 100 för att få procent-talet. ((nuvarande periods omsättning-föregående periods omsättning)/föregående periods omsättning)*100
 • Profit margin / vinstmarginal - Vinstmarginalen visar hur stor del av ett bolags intäkter som omvandlas till vinst. En hög vinstmarginal kan indikera att ett bolag har en stark förmåga att generera vinster från sina intäkter. Vinstmarginalen får du genom att dividera vinsten med omsättningen gånger 100 för procent-talet. (vinst/omsättning)*100.
 • YoY-tillväxt (Year-over-year) - YoY-tillväxt visar hur mycket ett bolags intäkter, vinst eller andra nyckeltal har förändrats under en given tidsperiod jämfört med samma period året innan. Detta kan användas för att bedöma ett bolags tillväxt över tid.
 • ROE (Return on Equity / avkastning på eget kapital) - ROE är en vinstmarginal som mäter hur mycket av ett bolags vinst som genereras per enhet av dess eget kapital. ROE kan användas för att bedöma hur effektivt ett bolag använder sitt eget kapital för att generera vinster. Räknas fram genom att dividera nettovinsten med bolagets eget kapital gånger 100. (nettovinst/eget kapital)*100
 • ROI (Return on Investment / avkastning på investeringar) - ROI är en vinstmarginal som mäter hur mycket avkastning en investering genererar i förhållande till dess kostnad. ROI kan användas för att bedöma lönsamheten för en specifik investering eller för att jämföra lönsamheten för olika investeringsalternativ. Beräknas genom att ta vinst minus kostnaden delat med kostnaden *100. ((vinst-kostnad)/kostnad)*100.
 • Earnings Yield / inkomstavkastning - Mäter hur mycket vinst ett bolag genererar per enhet av dess aktiekurs. Detta kan användas för att bedöma om en aktie är över- eller undervärderad i förhållande till dess vinstpotential. (senaste periodens resultat per aktie/aktiens pris)*100.
 • FCF (Free Cash Flow / fritt kassaflöde) - FCF mäter mängden kassaflöde som är tillgängligt för ett bolag efter att ha tagit hänsyn till kapitalutgifter och andra driftskostnader. FCF kan användas för att bedöma ett bolags förmåga att finansiera tillväxt och betala utdelningar till aktieägare.
 • Dividend Yield / direktavkastning - Är ett mått på hur hög utdelningen är i företaget i förhållande till aktiekursen. Beräknas genom att dela utdelningen med aktiepriset.
 • Debt-to-Equity / skuld till eget kapital (D/E) - D/E-talet mäter förhållandet mellan ett bolags skuld och dess eget kapital. Det beräknas genom att dela bolagets totala skuld med dess totala eget kapital. Ett högt D/E-tal kan indikera att ett bolag är högt belånat och därmed mer riskfyllt, medan ett lågt D/E-tal kan indikera att bolaget har en stark balansräkning.
 • Quick Ratio - Quick Ratio (även kallat Acid-test ratio) mäter ett bolags förmåga att möta sina kortfristiga skulder genom att använda enbart de mest likvida tillgångarna, såsom kontanter och marknadsnoterade värdepapper. Det beräknas genom att dela de likvida tillgångarna med kortfristiga skulder. Ju högre quick ratio desto bättre är bolagets kortfristiga betalningsförmåga.
 • Gross Margin / bruttomarginal - Mäter försäljningens restvärde efter att ha tagit hänsyn till kostnaderna för att tillverka eller leverera en produkt eller tjänst. Det beräknas genom att dela bruttovinsten med försäljningsintäkterna. Bruttomarginal kan användas för att bedöma hur effektivt ett bolag är att hantera sina produktionskostnader och hur lönsamt dess verksamhet är.

 • Operating Margin / rörelsemarginal - Mäter försäljningens restvärde efter att ha tagit hänsyn till både direkta och indirekta kostnader för att driva verksamheten, inklusive försäljnings-, administrativa och forsknings- och utvecklingskostnader. Det beräknas genom att dela rörelseresultatet med försäljningsintäkterna. Rörelsemarginal kan användas för att bedöma hur effektivt ett bolag är att hantera sin operativa kostnadsstruktur och hur lönsamt dess verksamhet är.

När det gäller fastighetsbolag kan följande nyckeltal vara användbara:

 • Net Asset Value / substansvärde (NAV) - NAV mäter det totala värdet på fastigheterna som ägs av bolaget efter att ha tagit hänsyn till eventuella skulder. Detta nyckeltal är särskilt användbart för fastighetsbolag eftersom fastigheter är en stor del av deras tillgångar.

 • Yield on Cost / avkastning på kostnaden (YOC) - YOC mäter avkastningen på en fastighet som ett fastighetsbolag har köpt. Detta är särskilt användbart för fastighetsbolag eftersom det ger en uppfattning om hur lönsamt fastighetsinvesteringarna har varit.
 • Loan-to-Value / lån till värde (LTV) - LTV mäter förhållandet mellan en fastighetsbolags totala skulder och värdet på dess fastigheter. Detta kan ge en uppfattning om bolagets skuldsättning i förhållande till dess tillgångar.

När det gäller investmentbolag kan följande nyckeltal vara användbara:

 • Discount/Premium to Net Asset Value - Detta nyckeltal mäter skillnaden mellan investmentbolagets aktiekurs och dess NAV. Om aktiekursen är högre än NAV, handlas investmentbolaget till en premium, medan om aktiekursen är lägre än NAV, handlas investmentbolaget till en rabatt.
 • Return on Net Assets / avkastning på nettotillgångar (RONA) - RONA mäter avkastningen på investmentbolagets investeringar efter att ha tagit hänsyn till eventuella skulder. Detta kan ge en uppfattning om hur lönsamma investeringarna har varit. Räknas fram genom att dela nettoinkomst med investmentbolagets totala tillgångar.


Jag hoppas ni fått lite klarhet i vad nyckeltalen betyder, hur de räknas fram och används. Givetvis är det alltid relativt huruvida något är billigt eller dyrt och investerare kommer alltid ha olika uppfattningar angående det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Populära inlägg